" بزرگ ترین و ارزان ترین سامانه شبکه اجتمایی کشور "